Skip to main content

Tietosuojaseloste – Palveluyhdistys Kaseva ry

1.Johdanto
Palveluyhdistys Kaseva ry:n toiminnan tavoitteena on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden itsenäistymisen edistäminen ja omatoimisen elämän saavuttaminen yhteiskunnan jäsenenä. Toiminnassa yhdistykselle kertyy erilaisia henkilöön liitty-viä tietoja, joiden suojaaminen on tärkeää paitsi henkilölle myös yhdistykselle. Yhdistys on sitoutunut noudattamaan sekä lakien mukaisia yhdistystä velvoittavia sääntöjä että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelyä koske-via periaatteita ja määräyksiä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miksi yhdistys kerää henkilötietoja, ja miten voit olla yhteydessä meihin, jos sinulla on henkilötietoja tai niiden keräämistä koskevia kysymyksiä.

2. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii Palveluyhdistys Kaseva ry (y-tunnus 0921372-3), Tietäjänkatu 2, 20660 Littoinen

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
AnneHolmberg, toiminnanjohtaja
puhelin: 0400 680 164, sähköposti: anne.holmberg@kasevakaarina.fi

4. Tietosuojavastaava
Anne Holmberg, toiminnanjohtaja
puhelin: 0400 680 164, sähköposti: anne.holmberg@kasevakaarina.fi

5. Henkilötietojen kerääminen, käsittelyn tarkoitukset ja perusteet
Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa tai häneen voidaan ottaa yhteyttä.
Yhdistyksen rekistereihin henkilötiedot tulevat pääasiassa yhdistyksen jäsenyyden, asiakkuuksien, työnantajan velvoit-teiden ja yhteistyökumppanien kanssa toimimisen myötä. Lisäksi kun käytät yhdistyksen verkkosivustoja, sosiaalisen median kanavia tai otat meihin yhteyttä muilla tavoin, sinulta voi välittyä meille henkilötietoja kuten esimerkiksi nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yhdistyksen kulunvalvonnan johdosta sinua koskevia henkilötietoja voi tallentua, kun liikut yhdistyksen tiloissa tai piha-alueella. Joissain tapauksissa yhdistys voi saada henkilötietoja myös omaisilta tai muilta läheisiltä henkilöiltä. Riippuen kustakin henkilötietojen lähteestä, verkkosivustosta, sosiaalisen medi-an kanavasta, palvelusta, sovelluksesta tai muusta käyttöyhteydestä, tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
• tiedottaminen
• asiakaspalvelun tuottaminen ja toiminnan kehittäminen sisältäen asumisen ja hoidon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan
• asiakkaiden terveyden edistäminen ja sitä palvelevien toimien suunnittelu
• tilastointi ja koulutus
• yhdistyksen tilojen lukitusturvallisuuden ja alueiden valvonta
• verkkosivuston kävijäliikenteen seuranta
• verkkosivuston käyttökokemuksen kehittäminen

Yhdistyksen toiminnan puitteissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat ensisijaisesti suostumus ja yhdis-tyksen lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, mutta myös asiakkaiden elintärkeiden etujen suojaaminen sekä yhdistyksen omat oikeutetut edut, joihin kuuluvat esimerkiksi tietojärjestelmien ja toimintaympäristön turvallisuuden varmistaminen, yhdistyksen hallinnon järjestäminen sekä tuotettavien palvelujen laadun kehittäminen.

6. Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi
Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja yhdistyksen rekistereihin on tallennettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
Vastustamis- ja rajoittamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää käsittelyn rajoittamista, mikäli koet, että yhdis-tyksellä ei ole riittävää perustetta henkilötietojen käsittelyyn. Huomaathan kuitenkin, että oikeutta ei ole siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä yhdistystä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.
Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen
Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojesi poistamista yhdistyksen rekistereistä. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojesi käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä yhdistystä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.
Siirto-oikeus
Sinulla on määrätyissä tilanteissa oikeus saada toimittamasi tiedot itsellesi ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekiste-rinpitäjälle.
Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos olet sitä mieltä, että yhdistys ei ole noudatta-nut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Muut oikeudet
Mikäli tietoja käsitellään ainoastaan suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 7. mukaisesti.

7. Yhteydenotot
Kaikki yhteydenotot ja oikeuksiasi koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 3 mainittuun osoitteeseen.
Yhdistys voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Yhdistys vastaa pyyntöihin yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisai-kaa.

8. Rekistereissä käsiteltävät henkilötiedot tai henkilötietojen ryhmät
Yhdistyksen rekistereihin voidaan tallentaa tietoja sen jäsenten, asiakkaiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden yh-teyshenkilöistä yhdistyksen verkkosivuston käyttäjistä. Kerättävät tiedot voivat riippua käytetystä viestintäkanavasta ja tekemistäsi valinnoista kuten yksityisyydensuojaa koskevista asetuksista sekä käytössäsi olevien sovelluksista ja niiden ominaisuuksista. Yhdistys voi kerätä ja käsitellä esimerkiksi seuraavia tietoja:
• Henkilön nimi ja titteli
• Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
• Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
• Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
• Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

9. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät
Yhdistyksessä henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen henkilökuntaan kuuluvat sosiaalihuollon ammattihenkilöt siltä osin kuin kyse on palveluasumiseen liittyvistä tiedoista, ja muu hallinnon henkilökunta siltä osin kuin kysymys on sopimuksiin ja maksuliikenteeseen liittyvistä tiedoista. Tietojen käsittelyyn osallistuu vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin käsittely kulloinkin liittyy.

10. Henkilötietojen luovutukset ja siirto
Yhdistys käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietoja-si voidaan luovuttaa yhdistyksen alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat yhdistyksen palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.
Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja yhdis-tyksen määrittämiin tarkoituksiin. Yhdistys velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.
Yhdistys käyttää tietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Yhdistys huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

11. Henkilötietojen säilytysaika
Yhdistys säilyttää henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.
Yhdistys pyrkii kohtuullisin keinoin pitämään sen hallussa olevat henkilötiedot täsmällisinä poistamalla tarpeettomia tieto-ja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan ja niitä päivitetään sen mukaan, kuin rekisteröity ilmoittaa yhdistykselle tietojen muuttumisesta.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jonka avulla arvioidaan henkilöön liittyviä ominai-suuksia. Yhdistyksen rekistereissä olevia tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjen profi-loimiseen.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Yhdistys kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Yhdistys suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaseloste on päivitetty 11.10.2023

Skip to content